Educational Bureau Educational Bureau

ስለ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ

ተልዕኮ፡-

  • በአዲስ አበባ የኮንስትራክሽን ዘርፍ ተሳታፊዎችን አቅም በማሳደግ፣ የግንባታ ተሳታፊዎችን የምዝገባና ፈቃድ አሰራርን በማሻሻል፣የሴክተሩን መረጃ በማጠናከር ብቁና ተወዳዳሪ የሆነ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ መፍጠር፡፡

እሴቶች

  • ግልደጽነት
  • ተጠያቂነት
  • የላቀ አገልግሎት መስጠት
  • ለለውጥ ዝግጁነት
  • በዕውቀትና በእምነት መመራት እና መስራት
  • የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ዕድገት ትኪረት መስጠት