ራዕይ

  • በ2012 ዓ.ም አዲስ አበባን ፍትህ የሰፈነባት እና የህግ የበላይነት የተረጋገጠባት ከተማ ማድረግ

ተልዕኮ

  • በአዲስ አበባ ከተማ የተቀላጠፈ አገልግሎት በነፃነት፣ በገለልተኛነትና  ህግን መሠረት በማድረግ ለህብረተሰቡ በመስጠት የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ ማድረግ

ዕሴቶች

  1. ተጠያቂነት
  2. ግልጽነት
  3. ተቋማዊ ነጻነት
  4. ለለውጥ ዝግጁነት
  5. የላቀ አገለልግሎት መስጠት
  6. በእውቀትና በእምነት መመራትና መስራት
  7. ለፍትህና ለህግ የበላይነት በጽናት መታገል
  8. ኪራይ ሰብሳቢነትን በፅናት መታገል

የአዲስ አበባ ከተማ ፍርድ ቤት

የአዲስ አበባ ከተማ ፍ/ቤት በተሻሻለው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቻርተር አዋጅ ቁጥር 361/95 መሠረት በሁለት ደረጃ ማለትም በመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት እና በይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤት ተደራጅቶ ይገኛል፡፡

የአዲስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ማቋቋሚያ ቻርተር አዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀፅ 41 እና በቻርተሩ ማሻሻያ አዋጅ ቁጥር 408/96 ተዘርዝረው የተቀመጡ በቀጥታ የሚመጡ ጉዳዮችን እንዲሁም የቀበሌ ማህበራዊ ፍ/ቤቶች በሚሰጧቸው ውሣኔዎች ላይ የሚቀርቡ የይግባኝ አቤቱታዎችን ያያል፡፡

Pages: 1  2  3